Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden Skolebestyrelsen

Forretningsorden for skolebestyrelsen på Fredensborg Skole

Sammensætning af bestyrelsen
Skolebestyrelsen på Fredensborg Skole består af: Syv forældrevalgte

bestyrelsesmedlemmer - hvor både udskoling og indskoling skal være repræsenterede med mindst en repræsentant, to medarbejder­repræsentanter og to elevrepræsentanter. Disse 11 medlemmer er stemmeberettigede.
Skolens leder og de øvrige medlemmer af lederteamet varetager skolebestyrelsens sekretær­funktion og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt en suppleant.

Afbud til møderne skal hvis muligt afgives med mindst en uges varsel til skolens sekretær.

Der kan deltage inviterede gæster på skolebestyrelsesmøderne til særlige punkter. Gæster har ikke stemmeret.

Elevrepræsentanterne deltager ikke i behandling af personsager.

Formand
På skolebestyrelsens første møde efter et valg vælger de stemmeberettigede
medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand.

Formand for et år ad gangen. Ny formand vælges på skolebestyrelsens konstituerende møde. Bestyrelsen kan til enhver tid foretage ny konstituering, når over halvdelen af medlemmerne fremsætter forslag herom.

Skoleleder fungerer som mødeleder.

Formanden kan behandle presserende sager, der foreligger på det førstkommende møde.

Mødeindkaldelse, dagsorden og referat
Der afholdes 8-9 ordinære bestyrelsesmøder årligt. Mødeindkaldelse, dagsorden og bilag udsendes fra skolens sekretariat senest fem hverdage før det kommende møde.

Dagsordenen udarbejdes af bestyrelsens formand i samarbejde med skoleleder en uge før mødet. Forslag til punkter på dagsordenen skal indsendes til formanden senest fem hverdage før et møde.

Skolens ledelse udarbejder efter hvert møde et forslag til referat med beslutninger, informationer og væsentligt indhold fra mødet. Referatet med eventuelle rettelser godkendes af den øvrige bestyrelse på det næstkommende møde.
 

Skolebestyrelsen skal så vidt muligt tage skriftlige henvendelser fra forældre eller elever med på førstkommende bestyrelsesmøde.

Når forældre henvender sig om enkeltsager, som vedrører personale, ledelse eller elever henvises normalt til lærere eller skolens ledelse. Dette sker i samråd med skoleleder.

Afstemningsregler og beslutningsdygtighed
Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede dog således, at forældrerepræsentanterne skal udgøre et flertal af de tilstedeværende.

Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog således at formanden stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. Væsentlige sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan kun behandles, hvis samtlige medlemmer af bestyrelsen er tilstede og tiltræder behandlingen.

Ekstraordinære møder
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

En tredjedel af bestyrelsens medlemmer kan kræve et ekstraordinært møde afholdt med angivelse af dagsorden.

Årshjul
På skolebestyrelsens 2. år udarbejder skolebestyrelsen et årshjul, hvor årets arbejdsopgaver og fokusområder prioriteres.

Ændringer i forretningsordenen
Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse på et ordinært møde, hvor skriftlige ændringsforslag er udsendt med dagsordenen.


Denne forretningsorden har hjemmel i lov om folkeskolen og styrelsesvedtægten for Fredensborg Kommune.

 

Godkendt på skolebestyrelsesmøde den 17. november 2022